Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat met duidelijke afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van OverFit te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.sportschooloverfit.nl.

OverFit: Daarmee bedoelen we OverFit B.V. en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam (Sportschool) OverFit.

OverFit pas: Dit is jouw toegangspas om binnen te kunnen komen bij onze sportscholen.

Sportschool OverFit: de fysieke plek waar OverFit fitness en sport aanbiedt.

Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van OverFit kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.

Gastheer/vrouw: Onze OverFit medewerker die zorgt voor het beheer van een sportschool.

Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 juli. Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 juli. De periode tussen 12 mei en 1 juli kun je uiteraard al sporten en ben je in het geval van deze promotie geen betaling schuldig, onder voorbehoud van artikel 6. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment van inschrijving. Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft voor de opening van een van onze sportscholen, gaat je lidmaatschap in op de dag dat je sportschool is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving.

Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van OverFit. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.

Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 9 jaar. Tussen 9 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de sportschool met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 9 en de 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is.

Lid/ Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. OverFit kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de OverFit pas is.

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen OverFit en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij OverFit. Dit kan op de volgende manieren:

1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.sportschooloverfit.nl); of

2. Op de sportschool door het invullen van het inschrijfformulier bij de receptiebalie. In geval van nood of indien je jeugdlid wilt worden hebben we ook nog gewoon papieren inschrijfformulieren op de sportschool.

b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de sportschool. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan OverFit naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Als je lid wordt van OverFit, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan OverFit besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in een OverFit sportschool binnen te komen heb je jouw eigen OverFit pas nodig.

ARTIKEL 3: OVERFIT PAS

a. De OverFit pas is eigendom van OverFit en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.

b. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. Als je iemand mee wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon uiteraard een dagpas kopen. Deze persoon dient zich bij de receptiebalie te melden voor de aanschaf van een dagpas. Hij of zij dient ook deze algemene voorwaarden en de huisregels te accepteren voor gebruik van de OverFit Sportschool. Vervolgens ontvangt diegene een tijdelijk toegangsbewijs.

c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de OverFit pas en het lidmaatschap. Daarom dient men de de algemene voorwaarden en huisregels van OverFit te respecteren en na te leven.

d. Indien je je OverFit pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen bij de receptiebalie op de Sportschool. Hierdoor wordt een gestolen pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €5,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan bij de receptiebalie waarna de pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. De pas dient ook ingeleverd te worden indien lid zijn abonnement beëindigd. Zolang de pas niet ingeleverd wordt, kan de opzegging van een abonnement niet voltooid worden.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de sportschool.

b. Bij de inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. Daarnaast kun je bij iedere vorm voor een jaar kiezen of je deze in een keer vooruitbetaalt of per 4 weken.

c. Indien je los gebruik wil maken van onze faciliteiten zoals het afhuren van de sportschool, dan dient men dit via de website of bij de receptiebalie dit aan te vragen. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de medewerker aan de receptiebalie.

ARTIKEL 5: EXTRA’S

a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s aan. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden op www.sportschooloverfit.nl of is in de OverFit sportschool op te vragen. Een extra (extra optie) zijn een aanvulling op jouw abonnement en kunnen niet zonder abonnement afgenomen worden.

b. Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop je je hebt aangemeld voor de extra (je kan het zelf regelen via de website of de receptiebalie op de sportschool) met inachtneming van tenminste 30 dagen opzegtermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. De extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst.

c. Indien je de extra later aangaat dan de start van je lidmaatschap, dan is de ingangsdatum van de extra de eerste dag van de eerstvolgende betaaltermijn nadat OverFit de aanmelding voor de extra heeft ontvangen. Op de extra’s zijn de artikelen 2a, 2b, 2c en 4 van overeenkomstige toepassing. De extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Over de tijd tussen activering en de eerste dag van de volgende 4-wekelijkse betalingsperiode kan je naar rato een aanvullende betaling voor de extra verschuldigd zijn. De betaling voor een extra zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.

d. Indien OverFit aanvullende groepslessen aanbiedt dan mag je in dat geval van de extra groepslessen, gedurende de door OverFit aangegeven tijden, gebruik maken van de groepslessen van OverFit op de sportschool waar dat wordt aangeboden. Dit is niet van toepassing op reguliere groepslessen. De groepslessen die als extra toegevoegd kan worden aan jouw abonnement, betreffen groepslessen die apart en specifiek gegeven worden waar fitnessleden gebruik van kunnen maken. Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers. OverFit kan als voorwaarde stellen dat groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door OverFit te bepalen wijze.

e. In geval van de extra ‘onbeperkt koffie en thee’ mag tijdens het sporten elke dag tijdens openingstijden, één kopje koffie of thee per dag besteld worden. Alleen leden met een Max abonnement kunnen meerdere malen per dag koffie of thee bestellen met een redelijk interval tussen twee bestellingen. De extra ‘onbeperkt koffie en thee’ mag alleen voor jezelf besteld worden en niet voor derden of andere aanwezigen.

f. Kortingen kunnen niet toegepast worden op het dal-uren abonnement, tenzij anders aangegeven op de website. De kortingen zijn van toepassing op de wijze zoals beschreven op de website.

g. OverFit behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren.

h. Bij online/mail en telefonische reserveringen komt de overeenkomst tussen OverFit en de klant tot stand op het moment dat de OverFit de reserveringbevestiging per mail aan u heeft verzonden.

i. De klant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan OverFit te worden doorgegeven.

j. Ondanks dat een overeenkomst tot stand is gekomen, staat het OverFit vrij te allen tijde het verlenen van diensten te weigeren of op ieder moment te staken, indien de gast zich naar het oordeel van OverFit niet fatsoenlijk gedraagt en/of de gast de aanwijzingen van OverFit niet opvolgt. De gast kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie en blijft gebonden de overeengekomen betaling aan OverFit te voldoen.

k. De klant is aan OverFit het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de website, verschuldigd. De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van OverFit, zijn allen inclusief BTW.

l. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen, kunnen worden doorberekend aan de klant. Alle prijzen op de website en andere uitingen zoals brochures, posters en folders, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.

m. Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking of aankoop is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden. Indien de klant in het bezit is van een kortingsbon, e-ticket of een andere cadeaubon, dient de klant deze daadwerkelijk in te leveren bij het inchecken tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de klant deze korting bon, e-ticket of andere cadeaubon niet kan overhandigen, is OverFit genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.

n. Annulering door de klant moet altijd schriftelijk (per mail). Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

1. Bij annulering meer dan 48 uur voor de overeengekomen datum en tijd van uitvoering van de overeenkomst heeft de klant recht op kosteloze verplaatsing van de afspraak (restitutie is uitgesloten).

2. Bij annulering minder dan 48 uur maar meer dan 24 uur voor de overeengekomen datum en tijd van uitvoering van de overeenkomst heeft de klant recht op een korting van 50% op de eerstvolgende afspraak, hiervoor ontvangt de klant per mail een kortingscode (restitutie is uitgesloten).

3. Bij annulering minder dan 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst heeft de klant geen recht op restitutie of tegemoetkoming.

o. De klant zal zich tijdens zijn verblijf bij OverFit fatsoenlijk gedragen en te allen tijde de aanwijzingen van het personeel opvolgen.

p. De klant zal zich tijdens zijn verblijf bij OverFit onthouden van (en zal ervoor zorgen dat andere personen in zijn gezelschap zich onthouden van zaken genoemd in de algemene huisregels en de specifieke regels opgesteld voor gebruik van de ruimte.

q. Klanten en alle personen waarvoor de klant wettelijk verantwoordelijk is, dienen zich te houden aan de door OverFit vastgestelde huisregels. OverFit heeft het recht haar klanten onmiddellijk te (laten) verwijderen, indien de huisregels worden overtreden en/of aanwijzingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering.


ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de sportschool.

b. Als je lid wordt bij OverFit kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

c. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of betaling aan de receptiebalie en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het te veel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.

e. Indien je kiest voor betaling per 4 weken bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of betaling aan de receptiebalie en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per 4 weken. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden.

f. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank en zijn de daaruit voortgekomen kosten voor rekening van lid. Bij onterechte storneringen zijn wij genoodzaakt de storneringskosten ter hoogte van €10,- per stornering in rekening te brengen bij desbetreffende leden die met opzet of uit nalatigheid niet aan hun betalingsverplichting voldoen.

g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten en invorderingskosten die in rekening worden gebracht.

h. OverFit behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats. Deze gelden worden niet gerestitueerd.

j. Indien OverFit haar faciliteiten slechts deels aan lid kan aanbieden vanwege een overheidsbeperking, worden betalingen die reeds door lid zijn gedaan niet gerestitueerd. OverFit heeft het recht om tijdens een periode van sluiting, wegens overheidsbeperking, het abonnement te bevriezen en daarmee de betalingsverplichting op te schorten of in stand te houden. Indien de overheidsbeperking vervalt, worden zo spoedig mogelijk de faciliteiten van OverFit weer volledig aangeboden, en wordt het oorspronkelijke abonnement weer aangeboden en vervallen eventuele vervangende abonnementsvormen. Gedurende een periode, waarin een beperking tot binnensport opgelegd wordt door de overheid, heeft OverFit het recht om de abonnementskosten van lid te blijven incasseren volgens het op dat moment afgesloten abonnement door lid.

k. In geval van een faillissement van OverFit of bij sprake van een nieuwe eigenaar, is restitutie van gelden niet mogelijk en kunnen lopende lidmaatschappen niet gecompenseerd worden.

l. Wanneer een lid besluit te betalen met U-pas, dan is er geen restitutie mogelijk. Tevens is er op een strippenkaart geen restitutie mogelijk en is deze enkel zes maanden geldig.


ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

a. OverFit geeft aan wat de openingstijden zijn per OverFit sportschool. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen we een sportschool dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een sportschool moeten uitvoeren.

b. We willen onze sportschool goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld. Indien de sportschool om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere sportscholen. Indien je langer dan 14 dagen niet op de sportschool kunt sporten of indien we een sportschool om wat voor reden dan ook permanent moeten sluiten of verhuizen naar een andere locatie, zullen we jouw abonnement dusdanig verlengen om het misgelopen aantal dagen te compenseren.

c. Als er na sluiting of verhuizing van een sportschool in deze straal geen andere sportschool is, dan kun je kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst beëindigen vanaf het moment van sluiting of verhuizing.


ARTIKEL 8: WIJZIGING EN GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

b. Lid kan zich tot uiterlijk twaalf (12) uur voor aanvang van een groepsles nog uitschrijven. Voor vrij trainen geldt dat een deelnemer zich tot één (1) uur voor aanvang van het vrij trainen nog kan uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving krijgt lid een waarschuwing. De eerstvolgende keer, na een waarschuwing, dat lid zich niet tijdig afmeldt voor de groepsles, volgt er een boete van vijf euro (€5,-) die met de eerstvolgende betaling geïncasseerd zal worden.

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Indien je verhuisd buiten een straal van 20 km vanaf de sportschool, dan kun je gebruik maken van een tussentijdse opzegging. Ook geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

d. In geval van overlijden van lid, dient door nabestaanden een verklaring van overlijden (akte van overlijden) getoond te worden aan OverFit, waarna lidmaatschap zal beëindigen. Dit document dient per email verstuurd te worden of mag getoond worden aan de medewerker bij de receptiebalie op de sportschool die de lidmaatschap kan beëindigen.

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen aan de receptiebalie in de sportschool of door een email te sturen naar klantenservice@sportschooloverfit.nl

d. Wij streven ernaar in de sportschool een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan OverFit je de toegang tot de sportschool ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan OverFit.

e. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen, kan OverFit hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de sportschool blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan OverFit de overeenkomst beëindigen.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Leden en/of afnemers van diensten, producten en faciliteiten bij OverFit, doen dit op eigen risico en betreden het gebouw op eigen risico. OverFit (directie, personeel, stagiaires en vrijwilligers) is niet aansprakelijk te stellen ten aanzien van zoekgeraakte/gestolen eigendommen of ongevallen die het klant en/of lid zouden kunnen overkomen. Ieder lid en afnemer is verantwoordelijk voor verantwoord gebruik van de sport, fitnessapparatuur en andere diensten en faciliteiten die OverFit biedt. Lid en/of klant is te allen tijde verplicht aanwijzingen van ons personeel op te volgen. Eventuele ongevallen dienen binnen 24 uur na de gebeurtenis schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de directie.

b. Het beoefenen van sport of betreden van de ruimte kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de sportschool tenzij lid zelf een begeleider aanspreekt. Elke begeleiding blijft algemeen van aard en dient niet als dusdanig specialistisch beschouwd te worden voor de in acht name van lichamelijke beperkingen van leden. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en/of gebruik maakt van andere faciliteiten en diensten bij OverFit en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

c. OverFit en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze sportschool.

d. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de sportschool. OverFit stelt lockers ter beschikking, maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. OverFit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze sportschool zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat, maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze sportscholen en in tweede instantie tot OverFit’s klantenservice, zoals beschreven op de website.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. OverFit verwerkt jouw (bijzondere) persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van OverFit wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van OverFit kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS OVERFIT KLANTENSERVICE

a. De contactgegevens van onze klantenservice zijn:

E-mail: klantenservice@sportschooloverfit.nl

Postadres: Jonkvrouw Sanderijndreef 41, 3562 LN Utrecht, Nederland

b. Voor meer informatie kun je daarnaast terecht op de website van OverFit: www.sportschooloverfit.nl

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met OverFit aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en OverFit zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de sportschool is gevestigd.

Versie per 1 juni 2021